PRIHLÁSENIE
Užívateľské meno:
Heslo:
Zabudol som heslo

PPO, spol. s r.o.
Potočná 67
900 33  Marianka
Tel.: 0910619269
Fax: ++421-2-65457281
Email: info@ppo.sk
Slovensky | Deutsch | English
Názov akcie Vyhlasovateľ Forma Typ Začiatok Koniec
Stránka:
Verzia na tlač
PREHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Súhlas užívateľa

Vyplnením registračného formuláru a vyjadrením súhlasu s týmto dokumentom pri registrácii, dáva užívateľ prevádzkovateľovi súhlas na využitie poskytnutých podnikových a osobných údajov za predpokladu, že budú súvisieť so službami, ktoré poskytuje portál www.ppo.sk.


Všeobecné zásady

Ochrana údajov a ich zabezpečenie voči zneužitiu je jednou z priorít prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ neustále vykonáva opatrenia na udržanie maximálnej ochrany poskytnutých údajov.


Ochrana údajov

Prevádzkovateľ sa pri narábaní s poskytnutými údajmi bezvýhradne riadi relevantnými zákonnými normami platnými v Slovenskej republike. Toto ustanovenie neplatí v prípade liniek umiestnených na stránke prevádzkovateľa alebo odkazujúcich na stránku prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, prispôsobiť bez predchádzajúceho upozornenia obsah tohto prehlásenia zmeneným zákonným alebo iným právne záväzných nariadeniam, alebo zmenám obchodných procesov prevádzkovateľa. Platná je verzia prehlásenia, zverejnená na stránke prevádzkovateľa. V prípade zmien v prehlásení, pri ktorých je zo zákona vyžadovaný súhlas užívateľa, vykoná prevádzkovateľ kroky potrebné na jeho získanie.


Zabezpečenie údajov

Prevádzkovateľ prijal rozsiahle opatrenia, ktoré bránia neoprávnenému prístupu a zneužitiu osobných údajov, poskytnutých užívateľmi. Prenos údajov sa uskutočňuje v kódovanej podobe. Kódovanie a dekódovanie posielaných dát je vykonávané prostredníctvom SSL (Secure Socket Layer), ktorý je všeobecne akceptovaným a na internete rozšíreným systémom pre bezpečné zasielanie dát (využívajú ho napr. banky pre Internetbanking a pod.) a ktorý je vo svojej aktuálnej verzii považovaný za maximálne bezpečný.

Bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľa sú pravidelne testované a prispôsobujú sa najnovším trendom a technologickému vývoju.


Príjem a spracovanie údajov v procese registrácie

Predpokladom pre užívanie portálu je ukončenie registračného procesu. Počas registračného procesu zasiela užívateľ vlastné podnikové údaje, ako i údaje, ktoré majú osobný charakter.

Povinnými údajmi pri procese registrácie, ktoré majú charakter osobných údajov, sú údaje o osobe, zastupujúcej vo vzťahu k prevádzkovateľovi užívateľa. Ide o tieto údaje:
  • Meno
  • Priezvisko
  • Funkcia
  • Kontakty (Telefón, e-mail, fax)
Prevádzkovateľ využíva poskytnuté osobné údaje výlučne v súvislosti so službami poskytovanými portálom, a tiež na informovanie užívateľov. Prevádzkovateľ neposkytuje prijaté osobné údaje tretím osobám s výnimkou prípadov, kedy je poskytnutie údajov na základe relevantného úradného nariadenia jeho zákonnou povinnosťou alebo pokiaľ s ich poskytnutím vyjadrí súhlas užívateľ, ktorého sa to bezprostredne týka.


Príjem a spracovanie údajov počas užívania portálu

Počas užívania portálu sú zaznamenávané údaje, pozostávajúce z údajov získavaných systémom prevádzkovateľa a z údajov, zadávaných užívateľmi. Ide o údaje, ktoré sa viažu k akciám, prebiehajúcim na portáli (údaje zadané pri vyhlásení akcií, záznamy o ich priebehu, zadaných ponukách a výsledkoch).

Počas užívania portálu získava prevádzkovateľ prostredníctvom systému alebo na základe zadania užívateľom údaje, z ktorých časť môže mať charakter osobných údajov. Ide o tieto údaje:


Popis
Zdroj
Poznámka
Browser System nie je osobným údajom
IP adresa System nie je osobným údajom
Prístupové časy System  
Návštevy stránok na verejnej časti portálu System  
Návštevy stránok na neverejnej časti portálu System  
Užívateľské meno Zadanie  
Prístupové heslo Zadanie  
Údaje o podniku Zadanie súčasť registračných údajov
Ponuky tovarov a služieb Zadanie  
Vyhlasované akcie Zadanie  
Účasť na vyhlásených akciách iných System  
Ostatné informácie, komentáre a pod. Zadanie  


Údaje získané systémom využíva prevádzkovateľ na štatistické účely. Zostavené štatistiky slúžia na zabezpečenie a vylepšenie služieb, poskytovaných prevádzkovateľom. Systémom získavané údaje sú z bezpečnostných dôvodov archivované.

V rámci jednotlivých akcií má vyhlasovateľ prehľad o účastníkoch ním vyhlásenej akcie. Užívatelia, v prípade, že sú účastníkmi vyhlásenej akcie, súhlasia s tým, aby boli ich údaje v rozsahu povinných registračných údajov poskytnuté vyhlasovateľovi akcie.

Údaje poskytnuté užívateľom, sú tretím osobám sprístupňované v závislosti od charakteru akcie, ktorú vyhlasuje alebo ktorej je účastníkom alternatívne vo verejnej časti portálu, alebo v neverejnej časti portálu.

Podnikové prezentácie, základné podnikové údaje (názov spoločnosti, sídlo, www.stránka), ako aj vyhlásené verejné akcie sú dostupné tretím osobám. Vyhlásené neverejné akcie sú dostupné len pozvaným účastníkom. Vyhlasovateľ akcie má v prípade verejných aj neverejných akcií prístup k jednotlivým ponukám účastníkov akcie.

Údaje získané účastníkmi v procese užívania portálu, slúžia na uzatváranie obchodných vzťahov, ktoré prostredníctvom portálu vznikajú medzi jednotlivými užívateľmi. Jednotliví užívatelia sú zmluvne viazaní k využívaniu získaných údajov výlučne na účely uvedené v predchádzajúcom texte.

Prevádzkovateľ archivuje zadávané údaje za účelom zostavovania štatistík pre užívateľov, ich revízie, ako i z dôvodu dokumentovania a eliminácie prípadného zneužitia.

Prevádzkovateľ neposkytuje údaje získané počas prevádzky portálu tretím osobám, s výnimkou prípadov, kedy je poskytnutie údajov na základe relevantného úradného nariadenia jeho zákonnou povinnosťou alebo pokiaľ s ich poskytnutím vyjadrí súhlas užívateľ, ktorého sa to bezprostredne týka.


Január 2009