PRIHLÁSENIE
Užívateľské meno:
Heslo:
Zabudol som heslo

PPO, spol. s r.o.
Potočná 67
900 33  Marianka
Tel.: 0910619269
Fax: ++421-2-65457281
Email: info@ppo.sk
Slovensky | Deutsch | English
Názov akcie Vyhlasovateľ Forma Typ Začiatok Koniec
Stránka:
Verzia na tlač
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE UŽÍVANIE INTERNETOVÉHO PORTÁLU WWW.PPO.SK

§1
Predmet a rozsah platnosti zmluvy


1.1 PPO, s.r.o, so sídlom Potočná 67, 900 33 Marianka, IČO 34131868 je prevádzkovateľom (ďalej len „prevádzkovateľ“) internetového portálu www.ppo.sk (ďalej len „portál“) a ponúka nákupcom (kupujúcim) a dodávateľom (predávajúcim) tovarov a služieb (ďalej len „užívateľ“) prístup na tento portál a jeho využívanie.
1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), "Prehlásenie o ochrane údajov" a "Cenník" sú súčasťou "Užívateľskej zmluvy" a platia pre všetkých užívateľov portálu od prvého prístupu ku službám poskytovaných portálom.
1.3 Potvrdenie VOP užívateľm s odkazom ne jeho vlastné obchodné alebo nákupné podmienky, nie je pre prevádzkovateľa záväzné.
1.4 Užívatelia sú oprávnení využívať internetové služby poskytované portálom, pri dodržaní ustanovení týchto VOP.


§2
Služby, náklady


2.1 Portál umožňuje užívateľom prezentovať vlastný podnik a ponúkať uzatvorenie zmlúv na dodávky tovarov a služieb. Na dosiahnutie efektívnej komunikácie zúčastnených strán poskytuje prevádzkovateľ automatizovaný integrovaný systém, zabezpečujúci spravovanie jednotlivých obchodných transakcií a informácií, ktoré sa k týmto transakciám viažu.
2.2 Služby poskytované portálom pozostávajú predovšetkým zo:
  • zabezpečovania možnosti využívať portál po prihlásení užívateľa v zmysle §3
  • umožnenia prístupov do údajov portálu podľa definovaných oprávnení
  • zabezpečenie možnosti zverejnenia prezentácie užívateľa, jeho firemného profilu, ponúkaných produktov a služieb, príp. iných informácií na základe dohody
  • umožnenie rokovaní o zmluvách a podmienkach pri ponukách na nákup tovarov a služieb, zverejnených a iniciovaných kupujúcimi
  • umožnenie rokovaní o zmluvách a podmienkach pri ponukách na predaj tovarov a služieb, zverejnených a iniciovaných predávajúcimi
  • zabezpečenie informovanosti a možnosti komunikácie medzi užívateľmi
  • podporných služieb a poradenskej činnosti poskytovaných prevádzkovateľom jednotlivým užívateľom podľa individuálnych dohôd
2.3 Aktuálne ceny jednotlivých služieb sa nachádzajú v cenníku zverejnenom na portáli. Pre účtovanie ceny je rozhodujúca aktuálna cena, platná v deň zaevidovania konkrétnej spoplatňovanej akcie.


§3
Predpoklady pre sprístupnenie portálu, registrácia

3.1 Užívateľom portálu sa môže stať fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť.
3.2 Predpokladom pre umožnenie užívania portálu www.ppo.sk je uzatvorenie užívateľskej zmluvy. Táto pozostáva z vyplnenia registračného formuláru minimálne v rozsahu povinných údajov. Súčaťou registračného formuláru je aj vyjadrenie súhlasu s ostatnými súčasťami užívateľskej zmluvy, a to s VOP, Prehlásením o ochrane údajov a cenníkom.
3.3 Okamžite po odoslaní prihlasovacieho formuláru zašle prevádzkovateľ budúcemu užívateľovi na jeho udanú e-mailovú adresu text "Plná moc". Vyplnenú a oprávnenou osobou podpísanú „Plnú moc“ doručí budúci užívateľ na adresu prevádzkovateľa. Pre urýchlenie procesu sprístupnenia portálu môže budúci užívateľ zaslať prevádzkovateľovi vyplnenú a oprávnenou osobou podpísanú plnú moc faxom, pričom naďalej pretrváva jeho povinnosť doručiť prevádzkovateľovi v čo najkratšej dobe aj jej originál.
3.4 Prevádzkovateľ preskúma správnosť údajov, zaslaných budúcim užívateľom pri prihlásení v zmysle bodu 3.2 a rozhodne v rámci registračného konania o sprístupnení neverejnej časti portálu.
3.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumožniť potencionálnemu užívateľovi prístup do neverejnej časti portálu. V tomto prípade bude záujemca o danej skutočnosti informovaný.


§4
Vyhlasovanie ponúk na uzatvorenie zmlúv prostredníctvom portálu

4.1 Užívateľ portálu s registračným profilom „Kupujúci“ a „Kupujúci a predávajúci“ má možnosť uverejniť (vyhlásiť) na portáli ponuky na nákup tovarov a služieb, vrátane vlastných podmienok a vyzvať predávajúcich na podanie ponúk.
4.2 Užívateľ portálu s registračným profilom „Predávajúci“ a „Kupujúci a predávajúci“ má možnosť uverejniť (vyhlásiť) na portáli ponuky na predaj tovarov a služieb, vrátane vlastných podmienok a vyzvať kupujúcich na podanie ponúk.
4.3 Uverejnená (vyhlásená) ponuka na nákup alebo predaj tovarov a služieb (ďalej len „akcia“) nie je zo strany vyhlasovateľa akcie právne záväzná, s výnimkou prípadov, keď je v podmienkach a informáciách o konkrétnej akcii výslovne uvedené niečo iné.
4.4 Ponuka predávajúceho alebo kupujúceho, vzťahujúca sa k uverejnenej (vyhlásenej) akcii v zmysle bodu 4.3 je, pokiaľ to nevyplýva z charakteru alebo z podmienok uverejnenej (vyhlásenej) akcie, záväzným a neodvolateľným prehlásením jeho vôle, uzatvoriť za podmienok danej akcie s kupujúcim, resp. predávajúcim zmluvu o dodávke tovarov alebo služieb. Výnimku z tohoto ustanovenia tvoria ponuky, ktoré sa viažu k uverejneným (vyhláseným) informatívnym dopytom. V tomto prípade majú podané ponuky nezáväzný charakter.
4.5 Záväznosť ponuky kupujúcich alebo predávajúcich v zmysle §4, odst.4.4 končí uplynutím lehoty, ktorá bola určená vyhlasovateľom akcie pri jej uverejnení (vyhlásení). V prípade, že táto lehota nebola explicitne uvedená v podmienkach uverejnenej (vyhlásenej) akcie, použije sa lehota 60 dní. V prípade, že nie je v podmienkach uverejnenej (vyhlásenej) akcie uvedené niečo iné, začína lehota v zmysle horeuvedeného plynúť v deň, ktorý bol pri uverejnení (vyhlásení) akcie uvedený, ako deň ukončenia akcie.
4.6 Jednotlivé formy ponúk, vrátane ich charakteru a miery záväznosti pre zúčastnené strany sú popísané v dokumente „O sytéme” (ďalej len „Pravidlá“).
4.7 Užívateľ portálu má na základe vlastného rozhodnutia možnosť, požadovať od účastníkov ním vyhlásenej akcie poplatok za účasť. Poplatok je v EUR, vrátane zákonom stanovenej DPH. Poplatok za účasť je výnosom užívateľa, ktorý spoplatnenú akciu vyhlásil. Účasť na akcii je v takomto prípade priamo podmienená zaplatením účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok platí účastník prostredníctvom služby „Cardpay“, prevádzkovanou Tatrabankou, a.s., ktorá je aktivovaná priamo na portáli, na účet prevádzkovateľa portálu. Po zaplatení poplatku bude užívateľovi na jeho e-mail zaslaná faktúra s potvrdením o zaplatení.
4.8 Zúčtovanie zinkasovaných poplatkov vykoná prevádzkovateľ vždy k 31.12. bežného roka s tým, že vystaví užívateľovi dobropis vo výške sumy poplatkov za účasť, znížený o odmenu prevádzkovateľa vo výške 30% z celkovej sumy zinkasovaných poplatkov.

§5
Plnenie obchodných záväzkov uzatvorených na portáli medzi jednotlivými užívateľmi

5.1 Plnenie obchodných záväzkov uzatvorených na portáli medzi jednotlivými užívateľmi je výlučnou záležitosťou týchto užívateľov. Prevádzkovateľ nepreberá v žiadnom ohľade za plnenie obchodných záväzkov uzatvorených medzi užívateľmi portálu záruku, a taktiež neručí za prípadné právne alebo vecné vady, ktoré sa môžu viazať k predmetu uzatvoreného obchodného záväzku.
5.2 V prípade, že prevádzkovateľ vystupuje, na základe dohody s kupujúcim (kupujúcimi) alebo predávajúcim (predávajúcimi), ako zmluvná strana pri uzatváraných obchodných záväzkoch (napríklad ako generálny kontrahent pri syndikovaných nákupoch ), potom ustanovenie v bode 5.1 neplatí.
5.3 Prevádzkovateľ nepreberá záruku za skutočnú identitu užívateľov a oprávnenie vstupovať do obchodných záväzkov. V prípade pochybností niektorého z užívateľov je spôsob ich odstránenia záležitosťou užívateľov, ktorých sa to týka, pričom prevádzkovateľ môže poskytnúť súčinnosť.

§6
Práva a povinnosti užívateľov

6.1 Užívateľ má právo užívať všetky služby portálu, ku ktorým sa viažu jeho prístupové oprávnenia.
6.2 Užívateľ je povinný uvádzať pravdivé podnikové údaje a priebežne ich aktualizovať. Informácie a údaje zverejňované užívateľom nemôžu byť v rozpore so zákonmi alebo inými relevantnými všeobecne záväznými predpismi, nemôžu obmedzovať práva tretích osôb, ani byť v rozpore s dobrými mravmi.
6.3 V prípade, že jednému užívateľovi vzniknú na základe konania iného užívateľa škody, zaväzuje sa nepožadovať od prevádzkovateľa náhrady týchto škôd.

§7
Práva a povinnosti prevádzkovateľa

7.1 Prevádzkovateľ má povinnosť udržiavať dáta portálu v čo možno najaktuálnejšej podobe, priebežne analyzovať správnosť, úplnosť a bezpečnosť poskytovaných služieb.
7.2 Prevádzkovateľ má právo bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť z portálu informácie, resp. databázy, ktorých obsah je podľa jeho vedomostí v rozpore so zákonmi alebo inými relevantnými všeobecne záväznými predpismi, obmedzujú práva tretích osôb, obsahujú vírusy alebo sú v rozpore s dobrými mravmi. V súvislosti s prípadným odstránením informácií, resp. databáz na základe niektorej zo skutočností, uvedených v tomto bode, nemôže užívateľ, ktorého sa toto konanie dotklo, vznášať voči prevádzkovateľovi akékoľvek nároky.
7.3 Porušenie povinností užívateľa v zmysle predchádzajúcich ustanovení oprávňuje prevádzkovateľa na obmedzenie alebo neumožnenie prístupu tomuto užívateľovi. To isté platí aj v prípade oprávnených sťažností užívateľa (užívateľov) na konanie iného užívateľa.
7.4 Obsahová a technická stránka, hlavne forma a obsah portálu, je plne v kompetencii prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si pri všetkých bezplatne poskytovaných službách vyhradzuje právo tieto kedykoľvek zmeniť, rozšíriť, zrušiť, obmedziť alebo vylepšiť.

§8
Skúmanie dodržiavania pravidiel portálu

8.1 Prevádzkovateľ priebežne skúma, či užívatelia dbajú na dodržiavanie zákonov, zmluvných vzťahov a pravidiel pri užívaní portálu.
8.2 Prevádzkovateľ vykonáva priebežne aj analyzovanie sťažností užívateľov a rozhoduje o prípadnom uplatnení sankcií voči porušovateľovi dohodnutých pravidiel.

§9
Dostupnosť služieb portálu

9.1 Prevádzkovateľ neručí za absolútnu dostupnosť k službám portálu. Pri platených službách portálu má užívateľ v prípade nedostupnosti veľkého rozsahu (viac ako 3%) nárok na primeranú zľavu z ceny za túto službu.
9.2 V prípade výpadku alebo čiastočného výpadku komunikačných prostriedkov portálu môže prevádzkovateľ po dohode s užívateľom, pri prerušených akciách pokračovať v najbližšom možnom termíne, spustiť ich nanovo alebo prehlásiť za ukončené. Ponuky odovzdané do momentu výpadku majú záväzný charakter v zmysle §4, až do uplynutia príslušnej lehoty. Účastníci prerušenej akcie nemajú právo požadovať pokračovanie alebo opakovanie danej akcie, a taktiež nie sú oprávnení požadovať od vyhlasovateľa, resp. prevádzkovateľa akúkoľvek formu odškodnenia.

§10
Platnosť zmluvy a podmienky jej vypovedania

10.1 Užívateľská zmluva v zmysle §3 je uzatvorená na dobu neurčitú. Užívateľská zmluva začína platiť v momente sprístupnenia neverejnej časti portálu užívateľovi.
10.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať vždy ku koncu kalendárneho roku, s výpovednou lehotou 1 mesiac. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo prevádzkovateľa uvedené v §7, odst. 7.3. a právo užívateľa, uvedené v §15, odst. 15.6.
10.3 Výpoveď ktorejkoľvek zo zmluvných strán musí byť podaná písomne. Za písomnú výpoveď sa považuje výpoveď zaslaná faxom alebo doručená poštou.

§11
Systémový čas

11.1 Rozhodujúcim časovým údajom pre užívateľov je systémový čas zobrazený portálom (aktuálny serverový čas) . Aktuálny serverový čas portálu sa prihlásenému užívateľovi zobrazuje pri každom obnovení stránky a slúži na kontrolu úrovne zosynchronizovania systémového času portálu (aktuálny serverový čas) s počítačovým časom užívateľa.
11.2 Systémový čas uvádzaný portálom sa riadi platným stredoeurópskym časom (synchronizácia na server tik.cesnet.cz).
11.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré užívateľovi vzniknú na základe toho, že pri užívaní portálu nebude jeho počítačový čas zosynchronizovaný so systémovým časom uvádzaným portálom.

§ 12
Ručenie prevádzkovateľa

12.1 Prevádzkovateľ ručí za škody, ktoré v dôsledku nedodržaní zmluvných povinností z jeho strany vzniknú užívateľovi, pokiaľ tieto boli spôsobené z nedbanlivosti alebo úmyselným konaním prevádzkovateľa, resp. jeho zákonných zástupcov. Maximálna výška ručenia je obmedzená sumou 25.000 EUR pre každý prípad ručenia.
12.2 Pokiaľ portál umožní prostredníctvom liniek prístup na iné webovské stránky, nie je prevádzkovateľ zodpovedný a neručí za obsah týchto stránok. Ak prevádzkovateľ získa vedomosť o protiprávnom obsahu linky, bezodkladne odstráni linku s takýmto obsahom.
12.3 Prevádzkovateľ neručí za vecnú správnosť dát a prípadný výskyt vírusov v súboroch, ktoré sa na portál umiestnia užívatelia.
12.4 Ak prevádzkovateľ vystupuje ako účastník obchodných vzťahov v zmysle §5, odst. 5.2, je jeho ručenie upravené samostatnou zmluvou.

§ 13
Ochrana dát

13.1 Prevádzkovateľ urobil potrebné rozsiahle technické, ako aj organizačné opatrenia, aby zabezpečil maximálnu dôvernosť a účelné zaobchádzanie s údajmi. Zneužitie protiprávnym jednaním tretej osoby nemôže byť avšak celkom vylúčené.
13.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje využívať registračné údaje, poskytnuté užívateľmi pri registrácii, len v súvislosti s činnosťou portálu a neposkytovať tieto tretím osobám, s výnimkou užívateľov portálu, aj to len v rozsahu základných podnikových údajov.
13.3 Záväzok prevádzkovateľa v zmysle §13, odst. 13.2 neplatí v prípade, že poskytnutie údajov je na základe relevantného úradného nariadenia jeho zákonnou povinnosťou.
13.4 Práva a povinnosti, vzťahujúce sa k narábaniu s údajmi, sú konkretizované a doplnené v dokumente „Prehlásenie o ochrane údajov“.
13.5 Prevádzkovateľ zaviaže všetkých spolupracovníkov, ktorí sa starajú o administráciu alebo o prevádzku portálu, k prísnemu dodržiavaniu predpisov na ochranu dát.
13.6 Prevádzkovateľ je oprávnený na zabezpečenie riadnej prevádzky portálu a ochrane proti zneužitiu, sledovať a zaznamenávať správanie sa užívateľov.
13.7 Užívatelia sú oprávnení používať prevádzkovateľom sprostredkované údaje o iných užívateľoch iba za účelom prípravy a realizácie zmluvných vzťahov.

§ 14
Autorské a ochranné práva

14.1 Prevádzkovateľ je vlastníkom všetkých vlastníckych, ochranných a autorských práv súvisiacich s programom zabezpečujúcim prevádzku portálu, a taktiež vlastných príspevkov a ostatných údajov, nachádzajúcich sa na portáli.
14.2 Užívateľ sa zaväzuje, že autorské odkazy alebo iné odkazy na tieto práva obsiahnuté na internetovom portáli neodstráni ani neurobí nepoznateľnými.

§15
Záverečné ustanovenia

15.1 Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa sa riadi zákonmi, platnými v Slovenskej republike. Uplatňovanie iných zákonných noriem je vylúčené.
15.2 Príslušným súdom pre riešenie prípadných sporov je súd so sídlom v Bratislave. Prevádzkovateľ je popri tom oprávnený podať žalobu na užívateľa aj v mieste jeho príslušného súdu.
15.3 V prípade pochybností o výklade znenia týchto VOP a ostatných súčastí užívateľskej zmluvy v zmysle §3 v inom, ako slovenskom jazyku, je rozhodujúca slovenská verzia.
15.4 Zmenený alebo doplnený obsah týchto VOP alebo ostatných súčastí užívateľskej zmluvy v zmysle §3 sprístupní prevádzkovateľ po každej zmene a doplnení na verejnom okruhu portálu. Informáciu o zmenách alebo doplnkoch zašle prevádzkovateľ užívateľom na ich udané e-mailové adresy.
15.5 V prípade, že užívateľ do 14 dní odo dňa oznámenia o zmenách alebo doplnkoch týchto VOP alebo ostatných súčastí užívateľskej zmluvy v zmysle §3 nevznesie voči nim námietky, považujú sa tieto zmeny za dohodnuté.
15.6 V prípade, že užívateľ nesúhlasí s doplnenými alebo zmenenými VOP alebo ostatnými súčasťami užívateľskej zmluvy v zmysle §3, má z tohto dôvodu právo v lehote do 14 dní odo dňa oznámenia informácie o zmenách alebo doplnkoch písomne vypovedať zmluvný vzťah s prevádzkovateľom, pri dodržaní mesačnej výpovednej lehoty. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola prevádzkovateľovi doručená písomná výpoveď užívateľa.
15.7 Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného alebo viacerých ustanovení týchto VOP nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť VOP, ako celku. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie sa nahradí platným alebo účinným ustanovením, ktoré sa priblíži čo možno najviac pôvodnému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.


Január 2009