PRIHLÁSENIE
Užívateľské meno:
Heslo:
Zabudol som heslo

PPO, spol. s r.o.
Potočná 67
900 33  Marianka
Tel.: 0910619269
Fax: ++421-2-65457281
Email: info@ppo.sk
Slovensky | Deutsch | English
Názov akcie Vyhlasovateľ Forma Typ Začiatok Koniec
Stránka:
Verzia na tlač
O SYSTÉME - AUKCIA

Súvisiace články Vyhlasovateľ na základe svojej potreby, ktorú špecifikuje v sekcii Vlastné akcie - Aukcie - Vyhlásiť novú aukciu zverejní danú aukciu podľa zadaných parametrov.

V prípade, že vyhlasovateľ potrebuje asistenciu administrátora ešte pred zverejnením aukcie, ponechá jej status "Čaká na schválenie" a v poli "Správa pre administrátora" špecifikuje svoje požiadavky, vzťahujúce sa k asistencii pri predmetnej aukcii. Administrátor po splnení požiadaviek vyhlasovateľa na základe komunikácie a dohody s vyhlasovateľom zverejní predmetnú aukciu v časti portálu „Aukcie“ a vyzve neohraničený počet potenciálnych obchodných partnerov na účasť na danej aukcii (verejná aukcia).

Aukcia sa môže týkať záujmu vyhlasovateľa kúpiť, alebo predať určitý tovar, alebo službu. V prípade, že vyhlasovateľ chce obmedziť okruh potenciálnych účastníkov na ním určené konkrétne osoby, zmení okruh účastníkov pri definovaní aukcie na "neverejná". V takom prípade bude daná akcia sprístupnená len účastníkom, určených vyhlasovateľom (neverejná aukcia).

Potenciálni účastníci si môžu pozrieť detaily k danej aukcii v sekcii Cudzie akcie - Aukcie - Detaily aukcie v dostatočnom časovom predstihu pred začatím samotnej aukcie (najneskôr 5 dní pred jej začiatkom).

V prípade rozhodnutia zúčastniť sa danej akcie potvrdí účastník svoju účasť kliknutím na heslo "Prihlásiť sa do aukcie". Do masky, ktorá sa mu otvorí zadá svoju úvodnú ponuku, spolu s prípadnými komentármi a prílohami, ktoré chce zaslať vyhlasovateľovi. Po zadaní týchto údajov potvrdí svoju účasť. Prihlásenie do aukcie je možné len pred jej zahájením!

Po prihlásení sa do aukcie sa táto presunie do sekcie Cudzie akcie - Cudzie aukcie - Cudzie aukcie s mojou účasťou.

Po kliknutí na heslo "Potvrdiť účasť" budú účastníkovi vygenerované a na jeho udanú e-mailovú adresu zaslané prístupové TAN-kódy. Po zadaní TAN kódu pred začatím, alebo krátko po spustení aukcie bude účastníková sprístupnená aukcia a môže zadávať ponuky. Každý TAN kód môže použiť užívateľ len na jeden prístup do aukcie. Po jeho použití sa stáva neplatným. V prípade, že sa účastníkovi z akýchkoľvek dôvodov preruší prístup do prebiehajúcej aukcie, má možnosť po zadaní niektorého z doposiaľ nepoužitých TAN kódov svoju účasť v aukcii obnoviť.

Zadaním prvej ponuky v prebiehajúcej aukcii jej účastník zároveň vyjadrí súhlas so všetkými podmienkami, ktoré vyhlasovateľ pre danú aukciu stanovil, za predpokladu, že tieto boli uvedené v podkladoch a informáciách pre danú aukciu v čase, kedy účastník na nej potvrdil svoju účasť.

Jediným parametrom aukcie je cena, ktorú počas jej priebehu ponúknu jednotliví účastníci. Zadaná cenová ponuka bude systémom prijatá a zaznamenaná len v prípade, že bude výhodnejšia, ako doposiaľ najvýhodnejšia zaregistrovaná ponuka. Každému účastníkovi sa zobrazí najlepšia ponuka, ako i jeho vlastná ponuka. Každá aukcia je okrem začiatku ohraničená aj predpokladaným časom ukončenia. Každému z účastníkov aukcie sa bude v pravidelných intervaloch zobrazovať čas, zostávajúci do podania ponuky.

V prípade, že účastník v stanovenej lehote nepodá ponuku, bude jeho účasť v aukcii ukončená. Pokiaľ budú účastníci dávať ponuky až do uplynutia predpokladaného času ukončenia aukcie, predľži sa aukcia vždy po zadaní novej ponuky o čas, ktorý sa účastníkom zobrazí.

Aukcia sa ukončí, pokiaľ v lehote, zostávajúcej na podanie výhodnejších ponúk nepodá žiaden z účastníkov takúto ponuku.

Po vypršaní časového limitu pre podávanie ponúk sa daná akcia uzatvorí a vyhlasovateľ bude mať s sekcii Vlastné akcie - Aukcie - Ukončené aukcie k dispozícii protokol o výsledku danej akcie. Protokol obsahuje zoznam účastníkov, ich posledné platné ponuky, záznam o čase ich podania a prílohy a texty, ktoré jednotliví účastníci ku svojim ponukám pripojili, ako i detailný časový záznam o priebehu aukcie, vrátane záznamov a jednotlivých ponukách účastníkov počas celej aukcie.

Jednotliví účastníci budú mať v sekcii Cudzie akcie - Aukcie - Ukončené aukcie k dispozícii protokol z danej akcie, ktorý bude obsahovať identifikačné údaje o akcii, ich vlastnú poslednú platnú ponuku a prílohy a texty, ktoré k danej ponuke pripojili, ako aj detailný časový záznam o vlastných zadaných ponukách.

Víťazom aukcie sa stáva účastník ktorého ponuka v čase ukončenia aukcie bola najlepšia. Vyhlasovateľ spravidla uzatvorí zmluvu s víťazom aukcie, pokiaľ jeho ponuková cena bola lepšia, ako základná cena pri začatí aukcie.

V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s víťazom aukcie, je každý z jej účastníkov po dobu záväznosti ponúk povinný pristúpiť na plnenie predmetu aukcie za podmienok, ktoré ponúkol, pokiaľ ho k tomu vyhlasovateľ vyzve. Cenová ponuka podaná na aukcii je pre ponúkajúceho záväzná po dobu, stanovenú vyhlasovateľom pri zverejnení podmienok aukcie. V prípade, že nebola doba záväzností ponúk stanovená, platia relevantné ustanovenia §4 VOP.

Konečný výber obchodného partnera môže prejsť od informatívneho dopytu, cez výberové konanie až po aukciu, alebo, na základe rozhodnutia vyhlasovateľa, môže byť obchodný partner vybraný len na základe vypísaného výberového konania, resp. usporiadanej aukcie.

Súvisiace články
Január 2009