PRIHLÁSENIE
Užívateľské meno:
Heslo:
Zabudol som heslo

PPO, spol. s r.o.
Potočná 67
900 33  Marianka
Tel.: 0910619269
Fax: ++421-2-65457281
Email: info@ppo.sk
Slovensky | Deutsch | English
Názov akcie Vyhlasovateľ Forma Typ Začiatok Koniec
Stránka:
Verzia na tlač
SLUŽBY PREDÁVAJÚCIM (DODÁVATEĽOM)

Súvisiace články Základný balík služieb
- prístup do vyhlásených verejných akcií na nákup tovarov a služieb
- prístup do vyhlásených neverejných akcií na základe prístupového oprávnenia
- možnosť zadávania ponúk na vyhlásené akcie
- zaradenie do databázy predávajúcich (dodávateľov)
- zasielanie informácií o vyhlásených akciách

Užívateľ, ktorý sa zaregistruje na portáli ako „predávajúci“, bude zaradený do databázy portálu. Rozsah informácií, uvedený pri užívateľovom profile bude zodpovedať základným podnikovým údajom, vyplneným pri registrácii (názov a sídlo spoločnosti) . Užívateľ zároveň získa prístup ku všetkým vyhláseným a prebiehajúcim verejným akciám na kúpu tovarov a služieb, vrátane ich detailov. Môže sa na základe vlastného rozhodnutia týchto akcií zúčastniť a podávať podľa pravidiel jednotlivých akcií ponuky. V prípade, že bude užívateľ zaradený do niektorej z neverejných akcií, bude mu umožnený prístup do tejto akcie tak, ako v prípade verejných akcií. Informáciu o zaradení do neverejnej akcie zašle prevádzkovateľ, resp. vyhlasovateľ akcie na e-mailovú adresu užívateľa.

Informativny dopyt na predaj tovarov alebo služieb
Užívateľ umiestni do sekcie „Informatívne dopyty“, prístupnej všetkým užívateľom portálu predmetný dopyt, vrátane detailov. Základná informácia o vyhlásenom informatívnom dopyte bude zároveň zverejnená aj na úvodnej stánke portálu, dostupnej všetkým návštevníkom stránky. Na základe parametrov vyhláseného informatívneho dopytu vyhľadá administrátor portálu potenciálnych dodávateľov aj mimo rámca registrovaných užívateľov a zašle im informáciu o jeho vyhlásení. Informatívny dopyt bude umiestnený na portáli po dobu požadovanú užívateľom, maximálne však 60 dní. Počas doby trvania informatívneho dopytu majú možnosť všetci užívatelia s prístupovým oprávnením zadávať svoje ponuky, meniť ich a dopľňať. Vyhlasovateľ má trvalý prístup k informáciám o priebehu akcie. Po ukončení akcie bude jej výsledok zaznamenaný vo forme protokolu, ktorý bude trvale prístupný vyhlasovateľovi (kompletná informácia o priebehu, účastníkoch a ponukách), ako aj jednotlivým účastníkom (informácia o ich vlastných ponukách v danej akcii).

Výberové konanie na predaj tovarov alebo služieb
Užívateľ umiestni do sekcie „Výberové konania“, prístupnej všetkým užívateľom portálu predmetné konanie, vrátane detailov. Základná informácia o vyhlásenom výberovom konaní bude zároveň zverejnená aj na úvodnej stánke portálu, dostupnej všetkým návštevníkom stránky. Na základe parametrov vyhláseného výberového konania vyhľadá administrátor portálu potenciálnych dodávateľov aj mimo rámca registrovaných užívateľov a zašle im informáciu o jeho vyhlásení. V prípade, že má vyhlasovateľ záujem obmedziť okruh účastníkov výberového konania, bude informácia o jeho vyhlásení zaslaná a prístup umožnený len ním určeným užívateľom. Výberové konanie bude umiestnené na portáli po dobu požadovanú užívateľom, maximálne však 60 dní. Počas doby trvania výberového konania majú možnosť všetci užívatelia s prístupovým oprávnením zadávať svoje ponuky, meniť ich a dopľňať. Vyhlasovateľ má trvalý prístup k informáciám o priebehu akcie. Po ukončení akcie bude jej výsledok zaznamenaný vo forme protokolu, ktorý bude trvale prístupný vyhlasovateľovi (kompletná informácia o priebehu, účastníkoch a ponukách), ako aj jednotlivým účastníkom (informácia o ich vlastných ponukách v danej akcii).

Aukcia na predaj tovarov alebo služieb
Užívateľ umiestni administrátor do sekcie „Aukcie“, prístupnej všetkým užívateľom portálu predmetnú aukciu, vrátane detailov. Základná informácia o vyhlásenej aukcii bude zároveň zverejnená aj na úvodnej stánke portálu, dostupnej všetkým návštevníkom stránky. Na základe parametrov vyhlásenej aukcie vyhľadá administrátor portálu potenciálnych dodávateľov aj mimo rámca registrovaných užívateľov a zašle im informáciu o jej vyhlásení. V prípade, že má vyhlasovateľ záujem obmedziť okruh účastníkov aukcie, bude informácia o jej vyhlásení zaslaná a prístup umožnený len ním určeným užívateľom. Informácie o aukcii budú umiestnené na portáli po dobu požadovanú užívateľom, maximálne však 7 dní pred jej plánovaným začiatkom. Po zverejnení informácie o aukcii sa majú možnosť všetci užívatelia s prístupovým oprávnením prihlásiť do vyhlásenej aukcie. Na základe prihlásenia im budú zaslané prístupové TAN kódy, umožňujúce účasť na aukcii samotnej. Vyhlasovateľ má trvalý prístup k informáciám o priebehu akcie. Po ukončení akcie bude jej výsledok zaznamenaný vo forme protokolu, ktorý bude trvale prístupný vyhlasovateľovi (kompletná informácia o priebehu, účastníkoch a ponukách), ako aj jednotlivým účastníkom (informácia o ich vlastných ponukách v danej akcii).

Marketingová podpora portálu pri prezentácii vlastného podniku.
Na základe požiadavky užívateľa podnikne prevádzkovateľ kroky na dodatočné informovanie ostatných užívateľov o podniku a produktoch užívateľa, vrátane umiestnenia názvu (loga) užívateľa s prepojením na jeho www. stránku po dobu 90 dní na verejnú časť portálu www.ppo.sk.

Idnividuálna podpora portálu.
Na základe potrieb, špecifikovaných užívateľom môže prevziať portál asistovať pri aktívnom vyhľadávaní možných partnerov, informovať o predajných akciách užívateľa a pod.

Súvisiace články
Január 2009