PRIHLÁSENIE
Užívateľské meno:
Heslo:
Zabudol som heslo

PPO, spol. s r.o.
Potočná 67
900 33  Marianka
Tel.: 0910619269
Fax: ++421-2-65457281
Email: info@ppo.sk
Slovensky | Deutsch | English
Názov akcie Vyhlasovateľ Forma Typ Začiatok Koniec
Stránka:
Verzia na tlač
Ročné užívateľské balíky

Súvisiace články Ročný užívateľský balík "Goup user"
- vyhlasovanie neobmedzeného počtu vlastných akcií (bez spoplatnenia)
- možnosť vytvorenia ľubovoľného počtu ďalších subužívateľov s variabilitou povolených funkcionalít
- vyhlasovanie syndikovaných nákupov
- správa a riadenie vlastných subužívateľov (referentov)

Užívateľ ročného užívateľského balíka "Group user" neplatí počas obdobia aktivácie balíka žiadne poplatky za vlastné akcie, ktoré na portáli vyhlási, pričom ich počet ani štruktúra nie sú ničím ohraničené.
Užívateľ balíka "Group user" môže podľa vlastného rozhodnutia a potrieb spoločnosti vytvoriť vlastnú štruktúru subužívateľov. Každému subužívateľovi je možné pri jeho aktivácii určiť aj rozsah prístupov k funkciám portálu podľa potrieb (napr. pracovníkom odbytu sa umožní prístup len k vyhláseným akciám iných užívateľov, osobám, zúčastňujúcim sa na výbere dodávateľov sa sprístupní len prehliadanie vlastných vyhlásených akcií a pod.). Aktiváciou ďalších subužívateľov vzniká priestor na komunikáciu jednak vo vnútri spoločnosti ako takej, ako i vo vzťahu s externým prostredím. Zároveň sa vytvára priestor na to, aby každý pracovník, zapojený do nákupných, predajných, či rozhodovacích procesov mal prístupnú zodpovedajúcu informáciu v reálnom čase. Využitím dostupných funkcionalít sa môže portál stať veľmi efektívnym komunikačným a riadiacim nástrojom spoločnosti. Správca užívateľskej skupiny (nositeľ plnej moci uvedený pri registrácii užívateľa) má oprávnenie kedykoľvek meniť parametre prístupov jednotlivých subužívateľov.
Funkcia vyhlasovania syndikovaných nákupov umožňuje užívateľovi koordinovať nákupnú činnosť s inými kooperujúcimi spoločnosťami. Na základe potreby, ktorú následne užívateľ konkretizuje v niektorom z možných typov akcií (informatívny dopyt, výberové konanie, aukcia), umožní vybraným kooperujujúcim partnerom (pokiaľ majú aktivovaný užívateľský balík "GROPUP USER") pridať sa k danej akcii. Po tom, ako títo partneri doplnia v danej akcii svoje vlastné objemy nákupu (predaja), vyhlási užívateľ predmetný syndikovaný nákup. Rozhodnutie o tom, či bude ponúkajúcich informovať o skutočnosti, že ide o syndikovaný nákup je ponechaná na rozhodnutie užívateľa. Vyhlásená akcia sa navonok javí ako štandardná akcia a informáciu o nákupnom syndikáte majú primárne len jeho účastníci.

Ročný užívateľský balík "Intercompany user"
Podmienky a obsah užívateľského balíka "Intercompany user" je zhodný s balíkom "Group user".
Užívateľ balíka "Intercompany user" (správca subjektov) môže však nad rámec balíka "Group user" spravovať a riadiť iných užívateľov (subjekty) portálu. Vzhľadom na to, že ide spravidla o právne subjekty, ktorých budúci správca subjektov nie je spolupracovníkom (v pracovnoprávnom zmysle), môže byť správcovi subjektov umožnený prístup do databáz jednotlivých subjektov len na základe ich písomného súhlasu. Na základe súhlasu jednotlivých užívateľov (subjektov) získava správca subjektov komplexný prehľad o aktivitách spravovaných subjektov na portáli www.ppo.sk.

Súvisiace články
Január 2009