PRIHLÁSENIE
Užívateľské meno:
Heslo:
Zabudol som heslo

PPO, spol. s r.o.
Potočná 67
900 33  Marianka
Tel.: 0910619269
Fax: ++421-2-65457281
Email: info@ppo.sk
Slovensky | Deutsch | English
Názov akcie Vyhlasovateľ Forma Typ Začiatok Koniec
Stránka:
Verzia na tlač
O SYSTÉME - VÝBEROVÉ KONANIE

Súvisiace články Vyhlasovateľ na základe svojej potreby, ktorú špecifikuje v sekcii Vlastné akcie - Výberové konania - Vyhlásiť vlastné konanie zverejní dané výberové konanie podľa zadaných parametrov.

V prípade, že potrebuje vyhlasovateľ asistenciu administrátora ešte pred zverejnením výberového konania, ponechá mu status "Čaká na schválenie" a v poli "Správa pre administrátora" špecifikuje svoje požiadavky, vzťahujúce sa k asistencii pri danom výberovom konaní. Administrátor po splnení požiadaviek vyhlasovateľa na základ komunikácie a dohody s vyhlasovateľom zverejní predmetné výberové konanie v časti portálu „Výberové konania“ a vyzve neohraničený počet potenciálnych obchodných partnerov na podanie ponúk v lehote, ktorá je relevantná pre danú akciu (verejné výberové konanie).

Výberové konanie sa môže týkať záujmu vyhlasovateľa kúpiť, alebo predať určitý tovar, alebo službu.

V prípade, že vyhlasovateľ chce obmedziť okruh potenciálnych účastníkov na ním určené konkrétne osoby, vyznačí toto rozhodnutie administrátorovi pri zadaní pokynu. V takom prípade bude daná akcia sprístupnená len účastníkom, určených vyhlasovateľom (neverejné výberové konanie).

Potenciálni účastníci si môžu pozrieť detaily k danému výberovému konaniu v sekcii Cudzie akcie - Cudzie výberové konania - Detaily konania.

V prípade rozhodnutia zúčastniť sa danej akcie potvrdí účastník svoju účasť kliknutím na heslo "Prihlásiť sa do konania". Po prihlásení sa do výberového konania sa toto presunie do sekcie Cudzie akcie - Cudzie výberové konania - Cudzie výberové konania s mojou účasťou.

Svoje ponuky môžu účastníci zadávať od momentu jeho zahájenia (začiatok akcie). Zadaním prvej ponuky v prebiehajúcom výberovom konaní jeho účastník zároveň vyjadrí súhlas so všetkými podmienkami, ktoré vyhlasovateľ pre dané výberové konanie stanovil, za predpokladu, že tieto boli uvedené v podkladoch a informáciách pre dané výberové konanie v čase, kedy účastník na ňom potvrdil svoju účasť. Počas trvania výberového konania môže každý z účastníkov do svojej ponuky vstupovať a upravovať ju. Ponuky je možné podávať až do ukončenia výberového konania (ukončenie akcie).

Po ukončení sa daná akcia uzatvorí a nie je možné podané ponuky meniť. Vyhlasovateľ má po celú dobu trvania výberového konania prístup k aktuálnym ponukám, ktoré sa ku konaniu viažu. Po ukončení výberového konania sa daná akcia uzatvorí a vyhlasovateľ bude mať s sekcii Vlastné akcie - Výberové konania - Ukončené výberové konania k dispozícii protokol o výsledku danej akcie. Protokol obsahuje zoznam účastníkov, ich posledné platné ponuky, záznam o čase ich podania a prílohy a texty, ktoré jednotliví účastníci ku svojim ponukám pripojili.

Jednotliví účastníci budú mať v sekcii Cudzie akcie - Cudzie výberové konania - Ukončené cudzie výberové konania k dispozícii protokol z danej akcie, ktorý bude obsahovať identifikačné údaje o akcii, ich vlastnú poslednú platnú ponuku a prílohy a texty, ktoré k danej ponuke pripojili.

Vyhodnotené budú len ponuky, ktoré zodpovedajú vyhláseným podmienkam výberového konania. Po vyhodnotení vyhlásenej akcie informuje vyhlasovateľ účastníkov o jeho výsledku, ako aj o svojom rozhodnutí o ďalšom postupe. Vyhlasovateľ nie je povinný akceptovať žiadnu zo zaslaných ponúk. Ponuka, zaslaná vyhlasovateľovi je pre ponúkajúceho záväzná po dobu, stanovenú vyhlasovateľom pri zverejnení podmienok výberového konania. V prípade, že nebola doba záväznosti ponúk stanovená, platia relevantné ustanovenia §4 VOP.

V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s víťazom výberového konania, je každý z účastníkov po dobu záväznosti ponúk povinný pristúpiť na plnenie predmetu výberového konania za podmienok, ktoré ponúkol, pokiaľ ho k tomu vyhlasovateľ vyzve.

Súvisiace články
Január 2009